Bygga om och renovera

För många av våra medlemmar kan det vara aktuellt att genomföra mindre ombyggnader eller större renoveringar i den egna lägenheten. Det ligger naturligtvis i vårt gemensamma intresse att vi löpande underhåller våra lägenheter och skapar attraktiva boenden.

Vad ska jag tänka på inför en renovering?

Genom att följa de regler och riktlinjer som finns vid ombyggnad/renovering tar vi både ansvar för den egna bostaden och visar hänsyn gentemot våra grannar.

Checklista vid ombyggnad/renovering av lägenhet >> 

Vilka regler gäller vid större ombyggnad?

Om du planerar att göra stora förändringar som påverkar byggnationen i din lägenhet, t.ex. rivning av väggar eller omläggning av rör- eller elsystem ska du alltid först ta kontakt med styrelsen för att få ett skriftligt godkännande innan arbetet kan påbörjas. I dokumentet nedan anges vilka krav på ansvar, dokumentation och uppföljning som gäller vid större ombyggnader. På sista sidan i dokumentet finner du också en ansökan som ska fyllas i och skickas till styrelsen eller fastighetsförvaltaren inför en större ombyggnad av din lägenhet.

Anvisningar inför bostadsrättsinnehavares renovering av lägenheten >>

Vad säger föreningens stadgar?

Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad se till att hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Läs mer i föreningens stadgar >>

Vilka trivselregler gäller vid ombyggnad?

Om arbete utförs som kan störa andra boende i föreningen, t.ex. borrning eller spikning, får detta endast ske måndag-torsdag kl. 08:00-19:00 och fredag-söndag kl. 10:00-17:00. Undvik bilning av golv och andra ljudliga arbeten under helger.