Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning och lagstöd

Uthyrning i andra hand kräver att bostadsrättföreningen genom beslut i styrelsen ger sitt samtycke, vilket går att läsa i stadgarna, §47. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning som ska lämnas till styrelsen hittar du här. Beslut om kommande andrahandsuthyrningar tas av styrelsen vid närmast kommande styrelsemöte.

Grundläggande regler framgår av bostadsrättslagen och lagen om uthyrning av egen bostad. Hyresnämndens rekommendationer som framkommit vid tvister utgör stöd för föreningens beslut.

Fastighetsägarna i Stockholm har tagit fram vägledande information som föreningen tillämpar som sin policy. Detta är även två förhållanden som bostadsrättsinnehavaren behöver hantera:

  • Förhållandet mellan föreningen och bostadsrättshavaren i samband med andrahandsuthyrning – läs här.
  • Förhållandet mellan bostadsrättshavaren och den som hyr i andra hand – läs här.

Föreningens policy

Föreningens policy innebär att andrahandsuthyrning beviljas under max ett år om det finns skäl. Denna period kan förlängas med ytterligare tidsperioder om skälet kvarstår. Det kommer inte att vara tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand bara för att tillgodogöra sig en hyresintäkt utifrån kommersiella eller affärsmässiga grunder.

Om arbete eller studier på annan ort inom eller utom Sverige anges som skäl för andrahandsuthyrning, ska detta intygas skriftligen av arbetsgivare eller studieansvarig.

Om du får tillstånd att hyra ut i andra hand ska ett hyresavtal upprättas mellan bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen. 

Avgift för andrahandsuthyrning tas ut. Avgiften är 10 procent per år av gällande prisbasbelopp. Vid kortare andrahandsuthyrning beräknas avgiften beroende på hur många månader som andrahandsuthyrningen pågår. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Bostadsrättsinnehavaren får en avi på beloppet från föreningen via Fastighetsägarna. Avbryts upplåtelsen innan den avsedda tiden löpt ut sker ingen återbetalning.

Den som hyr i andra hand ska adressera sin post med tillägget c/o Bostadsrättsinnehavaren. Byte av namn eller tillägg görs inte på postfacket. Den som hyr i andra hand ska följa de regler som finns inom föreningen. Det är bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för att reglerna görs kända och följs.

Förenklade rutiner i vissa särskilda fall

Bostadsrättsinnehavare kan under begränsad tid (max 3 månader) låta familjemedlem eller annan närstående som bedöms lämplig disponera sin lägenhet om det rör sig om tillfällig utlåning. Bostadsrättsinnehavaren måste då först mejla styrelsen@sjostaden2.se för att anmäla upplåtelsen skriftligt och invänta styrelsens godkännande. I förekommande fall betalas ingen avgift.

Blankett för andrahandsuthyrning som lämnas till styrelsen

Föreningen har en blankett som ska användas av bostadsrättsinnehavaren för att få en begäran om uthyrning prövad av föreningen. Blanketten hittar du här: 

Blankett - Ansökan om andrahandsuthyrning