Våra Miljöinitiativ

Med väl genomtänkta energilösningar baserat på en sund ekonomisk kalkyl vill vi bidra till att ta ansvar för miljön och satsa på en långsiktigt hållbar framtid.

Nedan beskrivs de åtgärder som har genomförts, vilka alla har bidragit till förbättrade energivärden.
 • Ta vara på frånluften som genom ventilationen sugs ut ur våra lägenheter
 • Installera bergvärme, som tillsammans med frånluftsåtervinningen gör oss oberoende av fjärrvärme- och fjärrkyla-leveranser från Stockholm Exergi (tidigare Fortum)

Dessa två åtgärder beräknas innebära en årlig minskning av: 

 • koldioxidutsläpp (CO2) om 30 ton
 • kväveoxider (NOx) om 380 kg
 • svaveloxider (SOx) om 480 kg

(Baserat på IVL Svenska miljöinstitutets beräkningsmetod)

Kompletterande åtgärd: 

 • Installation av EnergyBooster för maximering av energiuttaget från bergvärmehålen. Beräknas innebära ytterligare 2-3 % årlig minskning av energiförbrukningen 

Andra energibesparande åtgärder som också har genomförts:

 • Installation av solceller på taket till fastigheten på Lugnets Allé. Solcellerna beräknas kunna ge oss ett årligt tillskott på ca 74,000 kWh
 • Byte till LED-belysning i garaget i syfte att minska elförbrukningen
 • Installation av laddare för elbilar, uppskattad miljövinst 12,3 ton koldioxid/år
 • Byte av elleverantör till ett företag som enbart har miljövänlig el
 • Installation av ny LED-belysning i fastighetens alla allmänna utrymmen (trapphus, våningsplan, källare etc.)
 • Energistyrning sker numera utifrån verklig temperatur i lägenheterna (avläsning via temperaturmätare i alla lägenheter)
 • Genomgång och byte av dåliga termostater på radiatorer för förbättrat utnyttjande av energin
 • Moderna styrsystem och därmed effektivare styrning av energiförbrukningen i fastigheten
 • Tips till medlemmarna om individuell elbesparing har lagts till på hemsidan

Energideklaration:

 • En ny energideklaration* genomfördes i mars 2020 och resultatet av föreningens initiativ har lett till att vi nu har en energianvändning på 33 kWh/m2. I den förra deklarationen låg vår energianvändning på 129 kWh/m2. Föreningen ligger nu i toppskiktet inom klass B (se energideklarationen>>).

Vi ser den nya klassningen som ett tecken på att våra energibesparande åtgärder lyckats bra med att minska vår miljöpåverkan och samtidigt sänka föreningens el-kostnader. B-klassningen innebär också att värdet på föreningens fastigheter ökar samt gör det möjligt för enskilda medlemmar att få rabatt på bolåneräntan hos sin bank.

* Energideklaration: från och med 2014 används en ny klassificering för att jämföra vilken energiprestanda olika bostäder har. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. De krav som ställs på ett nybyggt hus är klass C. Många äldre hus har energiklass E.